Jūs atrodaties sada?ā   Atteikuma tiesības un preces pie?em?ana atpaka?
Pasūtījumu grozs
Iesakām
Instrumentu skapis NEO, 7 atvilktnes 680 x 460 x 1030 см
Cena:355.00 EUR
249.50 LVL
Artikuls: TO84-222
Kompresors 100l, 230V, 10bar, 260 l/min,
Cena:587.18 EUR
412.67 LVL
Artikuls: TOANTARES260
Piekaramā atslēga ar kodu, 21mm
Cena:3.50 EUR
2.46 LVL
Artikuls: TO90U212
Tro?u pacēlājs 2t, 3m
Cena:64.03 EUR
45.00 LVL
Artikuls: TO97X076
Hidrauliskais pacēlāis 5t, diapazons 160-560mm, massa netto 90kg
Cena:496.41 EUR
348.88 LVL
Artikuls: TO97X002


  


 

Atteikuma tiesības un preces pie?emšana atpaka?

 

Tools Online Ageement

Patērētāja tiesības, informācija par pasūtījuma atteikšanu un līguma laušanu

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpaka? pārdevējam.
 

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja:

 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 14.pants. Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem
 
 1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ?emot vērā preces raksturu;
 2. tā nav derīga mēr?iem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mēr?iem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
 3. tā nav derīga mēr?iem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši pazi?ojis pārdevējam, slēdzot līgumu, iz?emot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mēr?us un patērētājam nebija pamatota iemesla pa?auties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
 4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar pre?u paraugiem vai mode?iem;
 5. tā nav iesai?ota, bet iesai?ojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
 6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

 


 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 28.pants

Patērētāja tiesības, ja vi?am pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ra?otājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

 1. attiecīgi samazina preces cenu;
 2. bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
 3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 4. atce? līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā da?a nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termi?ā", Instrumenti.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav ori?inālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (iz?ēmot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12.pants. Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termi?ā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

 

 1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:
  1. līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;
  2. distances līguma;
  3. līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas da?as lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.
 2. Ra?otājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā da?ā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ra?otāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.
 3. Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termi?ā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, iz?emot izmaksas, kas saistītas ar pre?u atdošanu atpaka? ra?otājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.
 4. Patērētāja pienākums ir septi?u dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ra?otājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir sa?emta). Ra?otāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septi?u dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu sa?emšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzek?iem, tad ra?otājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septi?u dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu sa?emšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.
 5. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termi?ā.

Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”:

 

 

Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt PTAC mājas lapā.

Salidzini cenas Latvijas interneta veikalos
Latvijas Reitingi
真人现金打鱼